MỘT SỐ PHÁT HIỆN VỀ H̀NH ẢNH ĐỨC NGÀI PHÁP CHỦ, ĐẠO VIỆN VÀ ĐỨC THẦY QUA SẤM GIẢNG CỔ.

 

Vào năm 2001, Ban Biên Tập Tạp Chí Quy Nguyên có phát hành một tập tài liệu “Đức Thầy Từ Minh Đạt, một Đấng Cứu Thế thời Mạt Pháp đă được báo trước bởi Thánh Kinh, các Sấm giảng của: Nostradamus, Trạng Tŕnh, Đức Huỳnh Giáo Chủ và các bậc tiên tri khác”. Tập tài liệu trên đă được nhiều pháp hữu đón nhận.

 

    Nay (9-2008) trong buổi họp Đạo tại ĐHLĐ, thầy Từ Tâm Tường đă giới thiệu và chỉ ra thêm 1 số chi tiết từ tập tài liệu “Tận Thế và Hội Long Hoa” của tác giả Vương Kim, phát hành vào năm 1953, đây là tài liệu tổng hợp tư tưởng của các Đạo Giáo: Cơ Đốc, Phật Giáo, Cao Đài Giáo,... về những tiên tri cho tương lai con người và thế giới sau nầy.

 

1. Tiên tri nói về Đức Ngài:

Trong trang 97, Sư Văi Bán Khoai (Phật Thầy Tây An) có viết bài Sấm:

 

     Hạ ngươn gian ác rất nhiều

Thiên đ́nh Ngài muốn xử tiêu cho rồi

     Minh Vương không xiết hỡi ơi!

Lo mưu định kế cứu rày Hạ Ngươn

     Liền qua Tây Vức Linh Sơn

Cầu Phật giải cứu cơi trần Hạ ngươn...

 

Cũng trong trang 97, Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết:

 

     Minh Vương khó đứng không ngồi

Thảm thương lê thứ mắc hồi gian truân

     Trước đền mắt ngọc lụy rưng

Quư yêu bá tánh biết chừng nào nguôi

     Làm sao dạ nọ được vui

Cúi đầu lạy Phật cầu xin cứu trần...

 

    Từ “Minh Vương” đă được các Đấng Giáo Chủ sử dụng nay mọi người cũng đă hiểu, đó là danh hiệu của Đức Ngài Pháp Chủ Vô Vi Quy Nguyên: “Đại Thừa Liên Hoa Hóa Thân Minh Vương Phật”.

 

2. Tiên tri nói về Pháp Đạo:

Sau ngày Đức Ngài ĺa thế, Pháp Đạo được truyền trao cho Đức Thầy Từ Minh Đạt kế tục và từ đó, Đạo Pháp đă được chính thức đưa sang Phương Tây. Sự kiện nầy đă được nhà Tiên Tri Trúc Lâm Nương cho biết (trang 170) như sau:

 

     Đố ai biết Bảo Giang Môn?

Là nơi Thánh Địa Thiên Tôn định phần

     Làu làu ngọc chiếu cảnh trần

Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân.

     Xuất Kim Thân, hóa Kim Thân,

Ly nơi Đông thổ, xoay vần Tây Phương.

 

Qua 2 câu cuối đă tiên tri chính xác về Pháp Đạo được đưa từ Đông sang Tây sau sự kiện ĺa thế của Đức Ngài “xuất kim thân, hóa kim thân”.

 

3. Tiên tri nói về Đạo Viện:

Trong trang 114, Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết:

 

    Đời cùng tu gấp kịp th́

Đặng xem báu ngọc ly kỳ Năm Non.

 

Một câu khác Ngài viết:

 

Rừng lâm cây đá thấy ngày nay

Mà ruột Năm Non có các đài

Chờ đợi con hiền nơi tục cổ

Tới thời Thượng Cổ điểu ḥa mai.

 

    Chúng ta ai cũng biết, toàn bộ khu đất Đạo Viện có 5 ngọn đồi (Năm Non) và cuộc đất nầy đă được chính phủ Hoa Kỳ treo bảng bán khoảng 50 năm về trước, cho đến khi Đức Thầy đến nơi nầy và mua lại từ chính phủ. Như vậy trong thời gian Đức Huỳnh Giáo Chủ viết nên bài Sấm cũng là lúc chính phủ Hoa Kỳ bán cuộc đất nầy.

 

    Nếu chỉ nói bài Sấm trên mà kết luận đó là Đạo Viện của chúng ta th́ có vẻ hơi vội. Trong trang 152, ông Thanh Sĩ, một nhà Tiên Tri có viết:

 

Nay núi rừng chim kêu vượn hú

Sau rồi xem quy tụ Thánh Thần

Được trưng bày phép lạ phi thân

Đầy hạnh phúc muôn dân thọ hưởng..

 

Ông khuyên mọi người:

 

     Lời lành khuyên nhủ thế gian

Rán tu gặp đá hóa vàng mà coi!

 

Ông chỉ ra:

Đợi chờ xem núi đá hóa vàng

Cảnh lâm sơn chớp cánh phụng hoàng

Nhà Thượng Cổ sửa sang cho chúng.

 

Khi chúng tôi đưa ra câu nầy và hỏi Đức Thầy Từ Minh Đạt, Thầy giảng:

- Núi đá nào mà hóa vàng? Đó là Golden Hills! Đạo Viện của chúng ta ở Golden Hills !

 

    Chỉ 1 câu giải thích gọn đă chỉ ra huyền cơ trong lời tiên tri. Chắc hẵn các pháp hữu của chúng ta ai nấy cũng đều vui khi biết sự việc nầy. Đạo Viện Vô Vi Quy Nguyên đúng là nơi Thiêng Liêng chọn lựa để làm ngôi nhà cho chúng sanh sau nầy.

 

4. Tiên tri nói về Đức Thầy:

    Trong buổi họp Đạo, thầy Từ Tâm Tường đă đọc cho mọi người nghe lời tiên tri của Trúc Lâm Nương cách đây khoảng 60 năm về năm sinh của Đấng Đạo Sư, một bậc Chí Thánh được ghi trong trang 172 như sau:

 

Chí khí công minh chí nguyện thành

Tâm ḥa ư đẹp nhất tâm sanh

Mộng người Đại Đức nơi thềm ngọc

Tưởng kẻ từ bi chốn cửa thanh

Thánh đạo nghiệp duyên c̣n chọn đón

Vương minh ngôi vị sẵn riêng dành

Xuất năm rồng giỡn cùng non nước

Hiện giữa trời Nam một giống lành.

 

Đức Thầy Từ Minh Đạt sinh năm Giáp Th́n 1964, ứng đúng với câu “Xuất năm Rồng giỡn cùng non nước”.

 

 

 

Từ Tâm Tường và Ban Biên Tập TCQN.